Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 119. sjednici, održanoj 14.09.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O NOMINACIJI PREDSTAVNIKA VLADE FEDERACIJE
ZA REALIZACIJU IPA 2013 TWINNING PROJEKTA O
PRANJU NOVCA I FINANSIRANJU TERORIZMA

 

I

 

Za predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za realizaciju IPA 2013 Twinning projekta o pranju novca i finansiranju terorizma, nominuje se:
- Belma Jazvin, stručni saradmk za devizni sistem i platni promet sa inostranstvom, Federalno ministar­stvo finansija.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1218/2017
14. septembra 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.