Na temelju članka 31. stavak (2) Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federa­cije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mo­star, broj 02-02.1.3-477-13/17 od 17.07.2017. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 117. sjednici, održanoj 31.08.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 06-33-5469/16-87-2 od 25.05.2017. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 95/9 zv. "Krvodo", u naravi šuma III klase površine 9.008 m2, upisana u posjedovni list 142 k.o. Lokve kao posjed Rahić Habiba ud. Ramiza r. Hasanagić iz Sarajeva sa dijelom 1/2 i Rahić (Rame) Šaćir iz Lokava sa dijetom 1/2, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 726/56 zv. "Lovaca", u naravi pašnjak površine 9.008 m2, upisana u zk. uložak 10 k.o. Lokve kao državno vlasništvo, a stvarao vlasniš­tvo Rahić (Šaćira) Samir iz Lokava sa dijelom 1/1.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1407/2016
31. kolovoza/augusta 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.