Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06), čl. 9. i 10. Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BIH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 117. sjednici održanoj 31.08.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O ISPLATI NAKNADE ZA SUDJELOVANJE U RADU RADNE SKUPINE ZA ANALIZU OPREMLJENOSTI I
ISKORIŠTENOSTI SPECIJALISTIČKIH
LABORATORIJSKIH INSTRUMENATA ZA GASNU I
TEČNU HROMATOGRAFIJU U FEDERALNIM
ORGANIMA UPRAVE I FEDERALNIM UPRAVNIM
ORGANIZACIJAMA

 

I

 

Članovima Radne skupine zai analizu opremljenosti i iskorištenosti specijalističkih laboratorijskih instrumenata za gasnu i tečnu hromatografiju u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama, imenovanih Rješenjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj 1993/2016 od 27.10.2016. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 89/16) utvrđuje se visina naknade u neto iznosu po podmirenju svih poreza i doprinosa u iznosu kako slijedi:
- Mirsad Hajdarević, predsjednik u iznosu od 200,00 KM,
- Iva Trezner, član u iznosu od 200,00 KM,
- Jesenka Jahić, član u iznosu od 200,00 KM,
- Lejla Fazlagić-Ovčina, član u iznosu od 200,00 KM,
- Željko Zovko, član u iznosu od 200,00 KM.
Administativno-tehničkoj osobi Radne skupine za analizu opremljenosti   i   iskorištenosti specijalističkih laboratorijskih instrumenata za gasnu i tečnu hromatografiju u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama, Lejli Zukić, utvrđuje se visina naknade u neto iznosu po podmirenju svih poreza i doprinosa u iznosu od 160,00 KM.

 

II

 

Naknada za rad Radne skupine iz točke I ovog rješenja isplatit će se iz sredstava:
- Mirsad Hajdarević i Lejla Zukić iz sredstava Federalnog ministarstva unutarnjih poslova;
- Iva Trezner, iz sredstava Federalne uprave policije;
- Jesenka Jahić, iz sredstava Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
- Lejla Fazlagić-Ovčina, iz sredstava Federalnog ministarstva zdravstva;
- Željko Zovke, iz sredstava Federalog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1162/2017
31. kolovoza 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.