Na osnovu člana 19. stav (3) Zskona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 116. sjednici, održanoj 24.08.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE
POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA IZBOR I
IMENOVANJE JEDNOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA
AGENCIJE ZA BANKARSTVO FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Komisija za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, u sastavu:
1.     Mira Bradara,
2.     Nusreta Čerkez,
3.     Sanela Adžović,
4.     Jasmin Gačević,
5.     Mirjana Vučić.
Za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Komisije određuje se Danica Vrdoljak.

 

II

 

Zadatak Komisije iz tačke I ovog rješenja je da nakon zatvaranja javnog konkursa, pregleda prijave prispjele na konkurs, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

 

III

 

Za učešće u radu Komisije licima iz tačke I ovog rješenja pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi posebnim aktom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH". br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1136/2017
24. sugusta 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.