Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 10. st. (1) i (2) Zakona o osnivanju Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 62/04), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 116. sjednici, održanoj 24.08.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA ZA IMENOVANJE
DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA IZVOZNO-
KREDITNE AGENCIJE BOSNE I HERCEGOVINE IZ
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Mirjana Vučić i Samir Iskrić, predlažu se za imenovanje dva člana Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine.

 

II

 

Stupanjem na snagu ovog rješenja, prestaje da važi Rješenje o utvrđivanju prijedloga za imenovanje dva člana Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 38/17).

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1132/2017
24. kolovoza 2017. Godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.