Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 64. stavak 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 86. sjednici, održanoj 13.01.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG VIJEĆA SVEUČILIŠNE KLINIČKE
BOLNICE MOSTAR

 

I

 

Imenuje se Upravno vijeće Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, u sastavu:
1.     Branka Galić, predsjednica,  Zapadno-hercegovački kanton
2.     Zvonko Landeka, član, Zapadno-hercegovački kanton
3.     Marina Bera, član, predstavnik Federacije Bosne i Hercegovine
4.     Edin Obradović, član, predstavnik Federacije Bosne i Hercegovine
5.     Vesna Brkić, član, Hercegovačko-neretvanski kanton
6.     Stana Rotim, član, Hercegovačko-neretvanski kanton
7.     Ljiljana Vujičić - Cupać, član, Sveučilišna klinička bolnica Mostar
8.     Ružica Biloš, član, Sveučilišna klinička bolnica Mostar
9.     Snježana Marić, član, Sveučilišna klinička bolnica Mostar
10.   Nedžad Hadžić, član, Srednjobosanski kanton
11    Petar Radoš, član, Kanton 10.

 

II

 

Upravno vijeće iz točke I ovog rješenja imenuje se na period od četiri godine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 32/2017
13. siječnja 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.