Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Fede­racije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 115. sjednici, održanoj 09.08.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA
VLADE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE U SAVJETODAVNO VIJEĆE
INICIJATIVE "PARTNERSTVO ZA OTVORENU
VLAST"

 

I

 

U Rješenju o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Savjetodavno vijeće inicijative "Partner­stvo za otvorenu vlast (''Službene novine Federacije BiH", broj 13/17), u točki I, stavak (1), točka 2., mijenja se i glasi:
"2.    Damjana Zorić - stručni savjetnik u Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1101/2017
09. kolovoza 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.