Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog federalnog ministra pravde, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 110. sjednici održanoj 07.07.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRODUŽENJU IMENOVANJA DIREKTORA I ZAMJENIKA DIREKTORA KAZNENO-POPRAVNIH ZAVODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Direktorima i zamjenicima direktora kazneno-popravnih zavoda u Federaciji Bosne i Hercegovine iz tačke II ovog rješenja, kojima je istekao mandatni period od četiri godine, produžuje se imenovanje na period u trajanju od jednog mjeseca, počevši od 01.07.2017. godine do 31.07.2017. godine.

 

II

 

1.     Hidajet Jabandžić, direktor Kazneno-popravnog zavoda u Zenici,
2.     Ivica Dujmović, zamjenik direktora Kazneno-popravnog zavoda u Zenici,
3.     Romeo Zelenika, direktor Kazneno-popravnog zavoda u Mostaru,
4.     Marko Krišto, direktor Kazneno-popravnog zavoda u Busovači,
5.     Senad Hrvačić, zamjenik direktora Kazneno-popravnog zavoda u Busovači,
6.     Ivo Ivkić, direktor Kazneno-popravnog zavoda u Orašju,
7.     Emira Kohnić, zamjenik direktora Kazneno-popravnqg zavoda u Orašju,
8.     Vinko Božić, zamjenik direktora Kazneno-popravnog zavoda u Sarajevu,
9.     Vinko Pavić, zamjenik direktora Kazneno-popravnog zavoda u Bihaću,
10.   Muzafer Karić, direktor Kazneno-popravnog  zavoda u Tuzli i
11.   Ljubiša Vareškić, zamjenik direktora Kazneno-popravnog zavoda u Tuzli.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1048/2017
07. jula/srpnja 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.