Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 111. sjednici, održanoj 13.07.2017.  godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O FORMIRANJU
EVTERRESORNE RADNE GRUPE ZA
USPOSTAVLJANJE JEDNOŠALTERSKOG SISTEMA
POSLOVANJA I ELEKTRONSKE REGISTRACIJE
POSLOVNIH SUBJEKATA U FEDERACIJI BiH

 

I

 

U Rješenju o formiranju Interresorne radne grupe za uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 75/16 i 39/17) tačka I mijenja se i glasi:
1.     Adi Kantardžić, Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koordinator,
2.     Damir Šapina, Federalno ministarstvo finansija, član,
3.     Mia Glamuzina, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, član.
4.     Mersiha Udovčić, Federalno ministarstvo pravde, član,
5.     Jasmina Pašić, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, član,
6.     Hasan Ganibegović, savjetnik premijera Federacije Bosne i Hercegovine, član.
7.     Faruk Smajević, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, član.
Za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Interresorne radne grupe određuje se Amira Sabljica iz Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1013/2017
13. jula/srpnja 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.