Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), i člana 21. tačka 9) Zakona o igrama na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/15 i 60/15), u vršenju ovlaštenja Skupštine Lutrije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Nadzornog odbora društva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 111. sjednici, održanoj 13.07.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ODBORA ZA REVIZIJU LUTRIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Odbor za reviziju Lutrije Bosne i Hercegovine u sastavu:
1.     Pašić Haris, predsjednik,
2.     Pandžić Asim, član,
3.     Franjić Antonija, član.

 

II

 

Odbor za reviziju Lutrije Bosne i Hercegovine imenuje se na period od četiri godine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1005/2017
13. jula/srpnja 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.