Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 29. Uredbe o dodjeli zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/13 i 5/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 111. sjednici, održanoj 13.07.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU DRUGOSTEPENE STAMBENE KOMISIJE
ZA DODJELU ZAMJENSKIH STANOVA,
DODJELU STANOVA I OBNOVU RANIJE
ZAKLJUČENIH UGOVORA O KORIŠTENJU STANOVA
IZ STAMBENOG FONDA PRIJAŠNJEG FEDERALNOG
MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Drugostepenu stambenu komisiju za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine, imenuju se:
1.     Nikolić Josip, predsjednik Komisije,
2.     Kušmić Aida, član Komisije,
3.     Teskeredžić Enisa, član Komisije.
Administrativno-tehničke poslove za Komisiju obavljat će Džaka Bahra.

 

II

 

Komisija iz tačke I ovog rješenja imenuje se na period od jednu godinu.

 

III

 

Zadatak Komisije iz tačke I ovog rješenja je da rješava po žalbama protiv odluka Prvostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i da rješava po žalbama protiv odluka prijašnje Zajedničke komande Vojske Federacije Bosne i Hercegovine kojima su odbijeni zahtjevi za dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova.

 

IV

 

Komisija je dužna raditi u skladu sa Zakonom o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99, 37/01, 56/01, 15/02,24/03, 29/03 i 81/09), Zakonom o stambenim odnosima, Uredbom o dodjeli zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/13 i 5/14) i Uputstvom Federalnog ministarstva prostornog uređenja za dodjelu zamjenskih stanova ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/10).

 

V

 

Za rad u Komisiji predsjedniku, članovima Komisije i tehničkom licu, isplatit će se novčana naknada u skladu sa odredbama Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tjela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14,77/14, 97/14 i 58/15). Visina naknade utvrdit će se posebnim rješenjem. Naknadu za rad, predsjednik, članovi Komisije i tehničko lice ostvarit će u organu u kojem su zaposleni.

 

VI

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 999/2017
13. jula 2017.godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.