Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa tačkom II Odluke o usvajanju Strategije obuke za zaposlenike u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 111. sjednici, održanoj 13.07.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA
KOORDINACIJSKOG TIJELA ZA OBUKU U OKVIRU
SISTEMA OBUKE ZA JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju članova Koordinacijskog tijela za obuku u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/15) u tački I. iza tačke 6. dodaju se nove tač. 7., 8. i 9. koje glase:
"7.    Katija Skočibušić - Općina Tomislavgrad, član
8.     Maja H. Jašaragić Suljanović - Grad Tuzla, član
9.     Sanela Tojaga - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, administrativno-tehnički sekretar."

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 983/2017
13. jula/srpnja2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.