Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosrie i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 111. sjednici, održanoj 13.07.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU MEĐURESORNE RADNE GRUPE

I

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine imenuje Međuresornu radnu grupu u sastavu:
- Gordan Čahtarević, savjetnik premijera,
- Mia Glamuzina, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija,
- Pavo Boban, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija,
- Hajrudin Hadžimehanović, Federalno ministarstvo finansija,
- Jasmin Gačević, savjetnik zamjenika premijera,
- Gordana Kvasina, JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

 

II

 

Zadatak Radne grupe je da:
- analizira stanje u vezi procedure donošenja Zakona o izmjeni Zakona o akcizama BiH i prikupljanja, te raspodjele i trošenja sredstava iz izvornih prihoda za finansiranje cesta,
- sagleda mogućnosti i predloži proceduru za uzimanje kredita od međunarodnih finansijskih institucija za finansiranje regionalnih i lokalnih cesta,
- analizira Zaključak V broj 239/16 i realizaciju istog,
- predloži mjere za poboljšanje postojećeg stanja i pokretanje realizacije infrastrukturnih projekta.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH''.

 

V broj 982/2017
13. jula/srpnja 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.