Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06), i člana 64. stav (6) Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 86. sjednici, održanoj 13.01.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA SVEUČILIŠNE KLINIČKE
BOLNICE MOSTAR

 

I

 

Imenuje se Upravni odbor Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, u sastavu:

1.     Branka Galić, predsjednica, Zapadno-hercegovački kanton
2.     Zvonko Landeka, član, Zapadno-hercegovački kanton
3.     Marina Bera, član, predstavnik Federacije Bosne i Hercegovine
4.     Edin Obradović, član, predstavnik Federacije Bosne i Hercegovine
5.     Vesna Brkić, član, Hercegovačko-neretvanski kanton
6.     Stana Rotim, član, Hercegovačko-neretvanski kanton
7.     Ljiljana Vujičić - Cupać, član, Sveučilišna klinička bolnica Mostar
8.     Ružica Biloš, član, Sveučilišna klinička bolnica Mostar
9.     Snježana Marić, član, Sveučilišna klinička bolnica Mostar
10.   Nedžad Hadžić, član, Srednjobosanski kanton
11.   Petar Radoš, član, Kanton 10.

 

II

 

Upravni odbor iz tačke I ovog rješenja imenuje se na period od četiri godine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 32/2017
13. januara 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.