Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 25. stav (4) Zakona o osnivanju Nezavisnog operatera sistema za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 35/04), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 109. sjednici održanoj 29.06.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

ZA RAZRJEŠENJE DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA
NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA U BOSNI I
HERCEGOVINI IZ FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I

 

Razrješavaju se dužnosti dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora   sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine, radi isteka mandata, i to:
- Dražen Rebić,
- Ilija Kožulj.

 

II

 

Prijedlog za razrješenje članova Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovim iz Federacije Bosne i Hercegovine iz tačke I ovog rješenja, glasanjem prihvaća ili odbija Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 974/2017
29. juna/lipnja 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić. s. r.