Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i člankom 25. stavak (4) Zakona o osnivanju Neovisnog operatora sustava za prijenosni sustav u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 35/04), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 109. sjednici održanoj 29.06.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

ZA PRIVREMENOM IMENOVANJE DVA ČLANA
UPRAVNOG ODBORA NEOVISNOG OPERATORA
SUSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI IZ FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Za privremeno imenovanje dva člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine, na razdoblje od tri mjeseca, predlažu se sljedeći kandidati:
- Adisa Omerbegović - Arapović, i
- Ramiz Bečić.

 

II

 

Prijedlog za članove Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine iz točke I ovog rješenja, glasovanjem prihvaća ili odbija Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i biće objavljeno u
"Službenim novinama Federacije BiH". x

 

V broj 973/2017
29. lipnja 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.