Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i članom 25. stav (4) Zakona o osnivanju Nezavisnog operatera sistema za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovim ("Službeni glasnik BiH", broj 35/04), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 109. sjednici održanoj 29.06.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

ZA PRIVREMENO IMENOVANJE DVA ČLANA
UPRAVNOG ODBORA NEZAVISNOG OPERATORA
SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI IZ FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Za privremeno imenovanje dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine, na period od tri mjeseca, predlažu se sljedeći kandidati:
- Adisa Omerbegović - Arapović, i
- Ramiz Bečić.

 

II

 

Prijedlog za članove Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine iz tačke I ovog rješenja, glasanjem prihvaća ili odbija Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i biće objavljeno u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 973/2017
29. juna 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.