Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 65. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 - Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-13/16), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 110. sjednici, održanoj 07.07.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR JEDNOG ČLANA
ODBORA DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE

 

I

 

(1)    Imenuje se Komisija za izbor jednog člana Odbora državne službe za žalbe u sastavu:
1.     Mirjana Vučić, predsjednik
2.     Jasmin Gačević, član
3.     Alen Taletović, član
4.     Širaza Brka, član
5.     Magdalena Baotić, član.
(2)    Administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije obavljat će Alma Dević.

 

II

 

Zadatak Komisije je da, odmah po zatvaranju Javnog konkursa/natječaja, pregleda prijave prispjele na konkurs/natječaj, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga Vladi Federacije Bosne i Hercegovine predloži rang listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

 

III

 

Predsjedniku i članovima Komisije i administrativno-tehničkom licu pripada pravo na naknadu u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/17).

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 948/2017
07. jula 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.