Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 106. sjednici, održanoj 15.06.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENAMA I DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA
JEDNOG KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVNOG
ODBORA NEZAVISNOG OPERATORA SUSTAVA U
BOSNI I HERCEGOVINI IZ FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 89/15), u točki I, stavak (1), podtočka 1. riječi: "Amra Đendušić" zamjenjuju se riječima: "Širaza Brka" \ podtočka 5. riječi: "Mirsada Jahić" zamjenjuju se riječima: "Jasmin Gačević".

 

II

 

Iza točke II dodaje se nova točka IIa koja glasi:

 

"IIa

 

Predsjedniku i članovima Povjerenstva i administrativno-tehničkom licu pripada pravo na naknadu u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15)".

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 849/2017
15. lipnja 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.