Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi s člankom 164. stavak (3) Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 106. sjednici, održanoj 15.06.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O UTEMELJENJU I
IMENOVANJU ČLANOVA SAVJETODAVNOG VIJEĆA
VODNOG PODRUČJA JADRANSKOG MORA

 

I

 

U Rješenju o utemeljenju i imenovanju članova Savjetodavnog vijeća vodnog područja Jadranskog mora Mostar ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/17) u točki I podtočka 9. mijenja se i glasi: "9. SANJA ČEČURA-PAVIĆ - član Kanton 10".
U ostalom dijelu rješenje ostaje neizmijenjeno.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 848/2017
15. lipnja 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.