Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 164. stav (3) Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 106. sjednici, održanoj 15.06.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O OSNIVANJU I IMENOVANJU
ČLANOVA SAVJETODAVNOG VIJEĆA VODNOG
PODRUČJA JADRANSKOG MORA

 

I

 

U Rješenju o osnivanju i imenovanju članova Savjetodavnog vijeća vodnog područja Jadranskog mora Mostar ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/17) u tački I podtačka 9. mijenja se i glasi: "9. SANJA ČEČURA-PAVIĆ - član Kanton 10".
U ostalom dijelu rješenje ostaje neizmijenjeno.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 848/2017
15. juna 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.