Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 106. sjednici, održanoj 15.06.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENAMA I DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU
KOMISIJE ZA PROVEDBU POSTUPKA IZBORA
KANDIDATA ZA JEDNOG ČLANA UPRAVNOG
ODBORA NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA U
BOSNI I HERCEGOVINI IZ FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Komisije za provedbu postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/16), u tački I., stav (1), podtačka 1. rijeci: "Amra Đendušić" zamjenjuju se riječima: "Saaela Adžović" i podtacka 3. riječi: "Mirsada Jahić" zamjenjuju se riječima: "Jasmin Gačević". Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:
"(2) Adrninistrativno - tehničke poslove za potrebe  Komisije obavljat će: Alma Dević".

 

II

 

Iza tačke III dodaje se nova tačka lila. koja glasi:

 

"IIIa

 

Predsjedniku i članovima Komisije i administrativno - tehničkom licu pripada pravo na naknadu u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15)".

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 835/2017
15. juna 2017. Godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.