Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), i člana 9. st. (2) i (3) Uredbe o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/14), na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 106. sjednici, održanoj 15.06.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU VIJEĆA ZA
INFRASTRUKTURU PROSTORNIH PODATAKA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 88/15), u tački 1. podtačka 11) se mijenja i glasi:
"11) Belmira Hadžiabdić, Federalni zavod za statistiku, član".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 832/2017
15. juna 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.