Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 64. stav (6) Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 86. sjednici, održanoj 13.01.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA SVEUČILIŠNE KLINIČKE
BOLNICE MOSTAR

 

I

 

Razrješavaju se predsjednik i članovi Upravnog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, zbog isteka perioda na koji su imenovani i to:

1.     Branka Galić, predsjednica,
2.     Blago Senjak, član,
3.     Marina Bera, član,
4.     Mirsad Džajić, član,
5.     Mehmed Haznadar, član,
6.     Ljiljana Vujičić-Cupać, član,
7.     Ružica Biloš, član,
8.     Snježana Marić, član,
9.     Nedžad Hadžić, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 31/2017
13. januara 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.