Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 105. sjednici, održanoj 01.06.2017. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU

KOORDINACIONOG TIJELA ZA PRAĆENJE

IMPLEMENTACIJE PRAVILNIKA O UPRAVLJANJU

OTPADOM OD ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH

PROIZVODA

 

 

I

 

 

U Rješenju o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda ("Službene novine Federacije BiH", br. 87/12 i 107/14) V broj 1348/2015 od 07.10.2015., u tački I, podtački 2. mijenja se ime: "Dubravka Krtalić" i glasi: "Zlatko Glavinić".

 

 

II

 

 

Ostale odredbe Rješenja ostaju nepromijenjene.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 791/2017

01. juna 2017. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.