Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi članka 6. stavak (4) Sporazuma o konačnom raspolaganju svim pravima i obvezama na pokretnoj imovini koja će i dalje služiti za potrebe obrane, zaključenog između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i entitetskih vlada, u Doboju 27. maja 2008. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 74. žurnoj sjednici, održanoj 30.05.2017. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU

PREDSTAVNIKA VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU

RJEŠAVANJA VIŠKOVA POKRETNE VOJNE IMOVINE

 

 

I

 

 

U Rješenju o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za sudjelovanje u postupku rješavanja viškova pokretne vojne imovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 82/12) u točki I riječi: "Ismet Briga" zamjenjuju se riječima: "Zlatan Bilanović".

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 781/2017

30. svibnja 2017. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.