Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 103. sjednici, održanoj 19.05.2017. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU

POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA IZBOR I

IMENOVANJE STRUČNOG SAVJETA AGENCIJE ZA

NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine u sljedećem sastavu:

1.    Hajrudin Hadžimehanović, predsjednik;

2.    Mirjana Vučić, član;

3.    Jasmin Gačević, član;

4.    Irena Sulić, član;

5.    Elvedina Hodžić, član;

Za obavljanje stručnih i administrativno - tehničkih poslova za potrebe Povjerenstva određuje se Danica Vrdoljak - Radonja.

 

 

II

 

 

Zadatak Povjerenstva iz točke I ovog rješenja je da nakon zatvaranja javnog natječaja pregleda prijave prispjele na natječaj, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga predloži federalnoj ministrici financija rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

 

 

III

 

 

Za sudjelovanje u radu Povjerenstva osobama iz točke I ovoga rješenja pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi Sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela utemeljenih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

 

IV

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 738/2017

19. svibnja 2017. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić., v. r.