Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. Zakona o, ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 103. sjednici, održanoj 19.05.2017. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE

POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA IZBOR I

IMENOVANJE STRUČNOG SAVJETA AGENCIJE ZA

NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE

BOSNE l HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Imenuje se Komisija za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine u sljedećem sastavu:

l .     Hajrudin Hadžimehanović, predsjednik;

2.     Mirjana Vučić, član;

3.     Jasmin Gaćević, član;

4.     Irena Sulić, član;

5.     Elvedina Hodžić, član;

Za obavljanje stručnih i administrativno - tehničkih poslova za potrebe Komisije određuje se Danica Vrdoljak - Radonja.

 

 

II

 

 

Zadatak Komisije iz tačke I ovog rješenja je da nakon zatvaranja javnog konkursa pregleda prijave prispjele na konkurs, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga predloži federalnoj ministrici finansija rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

 

 

III

 

 

Za učešće u radu Komisije licima iz tačke I ovoga rješenja pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

 

IV

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 738/2017

19. maja 2017. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.