Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Viadi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) na prijedlog federalne ministrice financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 103. sjednici, održanoj 19.05.2017. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O PRIVREMENOM IMENOVANJU STRUČNOG

SAVJETA AGENCIJE ZA NADZOR OSIGURANJA

FEDERACIJE BOSNE l HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Privremeno se imenuje Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, u sljedećem sastavu:

1.     Edita Kalajdžić, predsjednik;

2.     Mira Bradara, član;

3.     Vedad Nezirić, član;

4.     Berina Ramčić, član;

5.     Josip Janković, član.

 

 

II

 

 

Stručni savjet iz točke I ovog rješenja imenuje se na razdoblje do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja natječajne procedure za izbor i imenovanje Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 735/2017

19. svibnja 2017. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.