Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 103. sjednici, održanoj 19.05.2017. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENI RJEŠENJA O FORMIRANJU

INTERRESORNE RADNE GRUPE ZA

USPOSTAVLJANJE JEDNOŠALTERSKOG SISTEMA

POSLOVANJA I ELEKTRONSKE REGISTRACIJE

POSLOVNIH SUBJEKATA U FEDERACIJI BiH

 

 

I

 

 

U Rješenju o formiranju Interresorne radne grupe za uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/16), u tački I, u stavu (1), alineja 11, mijenja se i glasi: "Adi Kantardžić, predstavnik Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, član".

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 717/2017

19. maja 2017. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.