Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 60. Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - Pročišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/10, 37/10 i 62/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 103. sjednici, održanoj 19.05.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
EKONOMSKOG SAVJETA VLADE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Ekonomski savjet Vlade Federacije Bosne i Hercegovine imenuju se:
1.     dr. sc. Vjekoslav Domljan, predsjednik
2.     dr. sc. Aziz Šunje, član
3.     dr. sc. Sead Kreso, član
4.     dr. sc. Igor Živko, član
5.     dr. sc. Matej Živković, član
6.     dr. sc. Goran Miraščić, član
7.     dr. sc. Adisa Omerbegović Arapović, član.
Mr. sc. Edita Kalajdžić imenuje se za tajnika Ekonomskog savjeta Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

II

 

Uz nadležnosti Ekonomskog savjeta Vlade Federacije Bosne i Hercegovine utvrđene Poslovnikom o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - Pročišćeni tekst, zadatak Ekonomskog savjeta Vlade Federacije Bosne i Hercegovine je da, bez naknade, Vladu Federacije Bosne i Hercegovine savjetuje u svezi ekonomske politike, analizira predložene zakonske i
podzakonske akte i potencijalni utjecaj istih, te da Vladi Federacije Bosne i Hercegovine samoinicijativno upućuje prijedloge eventualnih mjera i aktivnosti iz sfere ekonomije, koje za cilj imaju održivi ekonomski rast i razvoj i realiziranje ciljeva utvrđenih Programom rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Reformskom agendom i Pismom namjere sa MMF-om, ali ne ograničavajući se, samo na ove ciljeve.
Savjet se ovlašćuje da, kolektivno i individualno, komunicira sa širom društvenom zajednicom, a vezano za reformske mjere. Jedan od najznačajnijih aspekata je neovisnost Savjeta, široko razumijevanje ekonomske problematike i mogućnost neovisnog djelovanja.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
''Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 705/2017
19. svibnja 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.