Na temelju članka 19. stavak (3.) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 10. Zakona o utemeljenju Izvozno - kreditne agencije Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 62/04), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 103. sjednici, održanoj 19.05.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA ZA IMENOVANJE
DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA IZVOZNO -
KREDITNE AGENCIJE BOSNE I HERCEGOVINE IZ
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Mirjana Vučić i Goran Miraščić, predlažu se za imenovanje dva člana Upravnog odbora Izvozno - kreditne agencije Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 700/2017
19. svibnja 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.