Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), točke 4. Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje dva člana Vijeća za državnu potporu Bosne i Hercegovine koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, broj 680/2017 od 11.05.2017. godine, a u svezi sa člankom 7. Zakona o sustavu državne potpore u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 10/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 102. sjednici, održanoj 11.05.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU
POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA IZBOR I
IMENOVANJE DVA ČLANA VIJEĆA ZA DRŽAVNU
POTPORU BOSNE I HERCEGOVINE KOJE IMENUJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje dva člana Vijeća za državnu potporu Bosne i Hercegovine koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u sljedećem sastavu:
1.     Tihomir Ćurak, predsjednik;
2.     Asim Pandžić, član;
3.     Mirjana Vučić, član;
4.     Jasmin Gačević, član;
5.     Sanela Adžović, član.
Za obavljanje stručnih i administrativno - tehničkih poslova za potrebe Povjerenstva određuje se Danica Vrdoljak-Radonja.

 

II

 

Zadatak Povjerenstva iz točke I ovog rješenja je da nakon zatvaranja Javnog natječaja pregleda prijave prispjele na natječaj, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

 

III

 

Za sudjelovanje u radu Povjerenstva osobama iz točke I ovog rješenja pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela utemeljenih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 695/2017
11. svibnja 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.