Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 12. stav (3) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), te članom 9. stav (3) Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 102. sjednici, održanoj 11.05.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
NADZORNOG ODBORA J.P. "FILMSKI CENTAR
SARAJEVO", D.O.O.

 

I

 

Imenuje se Nadzorni odbor J.P. "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o., na period od četiri godine, u slijedećem sastavu:
1.     Slaven Knezović, predsjednik,
2.     Srđan Vuletić, član,
3.     Milenko Prstojević, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 682/2017
11. maja 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.