Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 5. Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 102. sjednici, održanoj 11.05.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG
ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA MIROVINSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE

 

I

 

Edina Subašić, imenuje se za člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, ispred Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

 

II

 

Imenovanje iz točke I ovog rješenja, vrši se na period do 90 dana, odnosno do završetka procedure i konačnog izbora i imenovanja kandidata sukladno zakonima.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 674/2017
11. svibnja 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.