Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 101. sjednici, održanoj 04.05.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA IMPLEMENTACIONOG
TIMA ZA PROJEKAT "JAVNO PRIVATNO
PARTNERSTVO" ISPRED FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Implementacioni tim za Projekat "Javno privatno partnerstvo" ispred Federacije Bosne i Hercegovine imenuju se:
1.     Jasmina Pašić, pomoćnik federalnog ministra energije, rudarstva i industrije,
2.     Vedad Nezirić, šef Odsjeka za zaduživanje i koordinaciju sredstava za razvoj u Federalnom ministarstvu finansija.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 640/2017
04. maja2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.