Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 161. stav (2) Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06) i članom 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 100. sjednici, održanoj 27.04.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA
"AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE"
SARAJEVO

 

I

 

U Nadzorni odbor "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo imenuje se:
1.     Stanić Mijo, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 614/2017
27. aprila 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.