Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 161. stavak (2) Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 100. sjednici, održanoj 27.04.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA
"AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE"
SARAJEVO

 

I

 

Razrješava se dužnosti člana u Nadzornom odboru "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo: Marijan Oršolić.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 613/2017
27. travnja 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.