Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 99. sjednici, održanoj 13.04.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU UPRAVNOG
ODBORA PROJEKTA HITNOG OPORAVKA OD
POPLAVA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA PODRUČJE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Upravnog odbora Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini za područje Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 72/14, 84/14, 90/14, 43/15, 68/15 i 13/16), u tački I podtačke 4. 6. i 7. mijenjaju se i glase:
"4.    Ervin Bibanović, Federalno ministarstvo poljo­privrede, vodoprivrede i šumarstva, član;
6.     Mario Jurkić, načelnik Općine Domaljevac - Šamac, član;
7.     Hašim Mujanović, načelnik Općine Zavidovići, član."

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 565/2017
13. aprila/travnja 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.