Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 06.04.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU INTERRESORNE RADNE SKUPINE ZA
IZRADU AKCIONOG PLANA ZA REALIZIRANJE
PROJEKTA "RAZVOJ TRGOVINE I DOMAĆEG
TRŽIŠTA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE" ZA
RAZDOBLJE 2016. - 2019. GODINE

 

I

 

Za članove Interresome radne skupine za izradu Akcionog plana za realiziranje projekta "Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine", za razdoblje 2016. - 2019. godina, imenuju se:
1.     Miralem Alić, Federalno ministarstvo trgovine, predsjednik
2.     Kasema Ćatović, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, član
3.     Tomislav Bojić, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, član
4.     Enver Išerić, Federalno ministarstvo pravde, član
5.     Amir Demirović, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, član
6.     Mehmed Zolj, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, član
7.     Remzija Kadrić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, član
8.     Nijaz Brković, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, član
9.     Nermin Šahinović, Federalno ministarstvo financija, član
10.   Eldara Šoše, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, član;
11.   Igor Dizdar, Federalno m inistarstvo prostornog uređenja , član;
12.   Fikret Tafić. Agencija za privatizaciju n Federaciji Bosne i Hercegovine, član
13.   Erina Lasić, Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine, član.

 

II

 

Zadatak Radne grupe iz točke I ovog rješenja je da izradi Akcioni plan za realiziranje projekta "Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine" za razdoblje 2016. -2019. godine, sa definiranim aktivnostima, ciljevima, nositeljima i rokovima za realiziranje tih aktivnosti, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog rješenja.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 510/2017
06. travnja 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.