Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 06.04.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU INTERRESORNE RADNE GRUPE ZA
IZRADU AKCIONOG PLANA ZA REALIZACIJU
PROJEKTA "RAZVOJ TRGOVINE I DOMAĆEG
TRŽIŠTA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE" ZA
PERIOD 2016. - 2019. GODINE

 

I

 

Za članove Interresorne radne grupe za izradu Akcionog plana za realizaciju projekta "Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine", za period 2016. - 2019. godine, imenuju se:
1.     Miralem Alić, Federalno ministarstvo trgovine, predsjednik
2.     Kaserna Ćatović, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, član
3.     Tomislav Bojić, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, član
4.     Enver Išerić, Federalno ministarstvo pravde, član
5.     Amir Demirović, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, član
6.     Mehmed Zolj, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, član
7.     Remzija Kadrić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, član
8.     Nijaz Brković, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, član
9.     Nermin Šahinović, Federalno ministarstvo finansija, član
10.   Eldara Šoše, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, član
11.   Igor Dizdar, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, član
12.   Fikret Talić, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, član
13.   Erina Lasić, Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine, član.

 

II

 

Zadatak Radne grupe iz tačke I ovog rješenja je da izradi Akcioni plan za realizaciju projekta "Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine" za period 2016. - 2019. godina, sa definisanim aktivnostima, ciljevima, nosiocima i rokovima za realizaciju tih aktivnosti, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog rješenja.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 510/2017
06. aprila 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.