Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 21. Zakona o Federalnom pravobraniteljstvu ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95, 12/98 i 61/06), Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 98. sjednici, održanoj 06.04.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU
FEDERALNOG PRAVOBRANITELJA

 

I

 

Za Federalnog pravobranitelja privremeno se imenuje Jakov Dujić.

 

II

 

Federalni pravobranitelj iz točke I ovog rješenja imenuje se do okončanja postupka imenovanja iz članka 21. Zakona o federalnom pravobraniteljstvu.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 509/2017
06. travnja 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.