Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 21. Zakona o Federalnom pravobranilaštvu ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95, 12/98 i 61/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 06.04.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU
FEDERALNOG PRAVOBRANIOCA

 

I

 

Za Federalnog pravobranioca privremeno se imenuje Jakov Dujić.

 

II

 

Federalni pravobranilac iz tačke I ovog rješenja imenuje se do okončanja postupka imenovanja iz člana 21. Zakona, o federalnom pravobranilaštvu.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 509/2017
06. aprila 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.