Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 06.04.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU
INTERRESORNOG POVJERENSTVA ZA
UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI UVJETA ZA RAD
USTANOVE IZ DJELOKRUGA SOCIJALNE
ZAŠTITE - LJUBUŠKI

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Interresornog povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti uvjefa za rad Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški, V broj 477/2017 od 29.03.2017. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 25/17), u točki I stavak (1) riječi: "5. Amir Kadribegović, ispred Federalnog mini­starstva obrazovanja i znanosti, član", zamjenjuju se riječima: "5. Alden Kajtaz, ispred Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti, član".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 507/2017
06. travnja 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.