Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 98 sjednici, održanoj 06.04.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU
INTERRESORNE KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE
ISPUNJENOSTI USLOVA ZA RAD USTANOVE IZ
DJELOKRUGA SOCIJALNE ZAŠTITE - LJUBUŠKI

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Interresorne komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za rad Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški, V broj 477/2017 od 29.03.2017. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 25/17), u tački I stav (1) riječi: "5. Amir Kadribegović, ispred Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, član", zamjenjuju se riječima: "5. Alden Kajtaz. ispred Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, član",

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 507/2017
06. aprila 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.