Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 97. sjednici, održanoj 29.03.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU INTERRESORNOG POVJERENSTVA
ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI UVJETA ZA RAD
USTANOVE IZ DJELOKRUGA SOCIJALNE ZAŠTITE -
LJUBUŠKI

 

I

 

U Interresorno povjerenstvo za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za rad Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:
1.     Anja Andrić Alibegović, ispred Federalnog ministars­tva rada i socijalne politike, predsjednica;
2.     Adila Hodžić, ispred Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, članica;
3.     Umihana Prguda, ispred Federalnog ministarstva zdravstva, članica;
4.     Miralem Duranović, ispred Federalnog ministarstva pravde, član i
5.     Amir Kadribegović, ispred Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti, član.

 

II

 

Zadatak Povjerenstva iz točke I ovog rješenja je da, sukladno članku 9. Zakona o ustanovama ("Službeni list PvBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), a u vezi sa stavkom (1) članka 3. Zakona o preuzimanju prava i obveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/08 i 27/12), analizom relevantnih internih akata Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški i neposrednim obilaskom objekta u Ljubuškom utvrdi ispunjava li ista uvjete za rad propisane zakonskim i podzakonskim aktima iz nadležnosti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Federalnog ministarstva zdravstva, Federalnog ministarstva pravde i Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti, te da o utvrđenom stanju podnese pisano izvješće s preporukama federal­nom ministru rada i socijalne politike koji'će poduzeti daljnje korake prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, u smislu donošenja rješenja kojim se utvrđuje ispunjenost uvjeta za rad navedene Ustanove.

 

III

 

Rok za realiziranje zadatka iz točke II ovoga rješenja je 30 dana od dana stupanja na snagu istoga.

 

IV

 

Predsjednicima i članovima Povjerenstva pripada pravo na naknadu sukladno točki 3) stavka (1) članka 10, Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih tijela državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15), o čemu će se donijeti posebno rješenje.

 

V

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 477/2017
29. ožujka 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.