Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 97. sjednici, održanoj 29.03.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU INTERRESORNE KOMISIJE ZA
UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA RAD
USTANOVE IZ DJELOKRUGA SOCIJALNE ZAŠTITE -
LJUBUŠKI

 

I

 

U Interresornu komisiju za utvrđivanje ispunjenosti uslova za rad Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški (u daljem tekstu: Komisija) imenuju se:
1.     Anja Andrić Alibegović, ispred Federalnog ministar­stva rada i socijalne politike, predsjednica;
2.     Adila Hodžić, ispred Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, članica;
3.     Umihana Prguda, ispred Federalnog ministarstva zdravstva, članica;
4.     Miralem Duranović, ispred Federalnog ministarstva pravde, član i
5.     Amir Kadribegović, ispred Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, član.

 

II

 

Zadatak Komisije iz tačke I ovog rješenja je da, u skladu s članom 9. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), a u vezi sa stavom (1) člana 3. Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/08 i 27/12), analizom relevantnih internih akata Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški i neposrednim obilaskom objekta u Ljubuškom utvrdi ispunjava li ista uslove za rad propisane zakonskim i podzakonskim aktima iz nadležnosti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Federalnog ministarstva zdravstva, Federalnog ministarstva pravde i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, te da o utvrđenom stanju podnese pisani izvještaj s preporukama federalnom ministru rada i socijalne politike koji će poduzeti dalje korake prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, u smislu donošenja rješenja kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za rad navedene Ustanove.

 

III

 

Rok za realizaciju zadatka iz tačke II ovog rješenja je 30 dana od dana stupanja na snagu istoga.

 

IV

 

Predsjednicima i članovima Komisije pripada pravo na naknadu u skladu s tačkom 3) stava (1) člana 10. Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih tijela državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15), o čemu će se donijeti posebno rješenje.

 

V

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 477/2017
29. marta 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.