Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 95. sjednici, održanoj 10.03.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U RADNU
GRUPU ZA IZRADU NACRTA STRATEGIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA BORBU PROTIV ŠIRENJA ORUŽJA
ZA MASOVNO UNIŠTAVANJE

 

I

 

Fikret Ibrišimović, imenuje se za predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Radnoj grupi za izradu Nacrta strategije Bosne i Hercegovine za borbu protiv širenja oružja za masovno uništenje.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 363/2017
10. marta 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.