Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 95. sjednici, održanoj 10.03.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENAMA RJEŠENJA O IMENOVANJU
PREGOVARAČKOG TIMA VLADE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 93/15), u tački I, podtačke 10. i 12. brišu se, a dosadašnja podtačka 11. postaje podtačka 10.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 362/2017
10. marta 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.