Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 164. stav (3) Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 86. sjednici, održanoj 13.01.2017. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA
SAVJETODAVNOG VIJEĆA VODNOG PODRUČJA
JADRANSKOG MORA

 

I

 

Ovim rješenjem osniva se Savjetodavno vijeće Vodnog područja Jadranskog mora Mostar (u daljnjem tekstu: Vijeće) i imenuju sljedeći članovi:
1.     Suad Skejović - član, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
2.     Zineta Mujaković - član, Federalno ministarstvo okoliša i turizma,
3..    Aida Vilić-Svraka - član, Federalno ministarstvo zdravstva,
4.     Zdenko Antunović  - član,  Federalno ministarstvo prostornog uređenja,
5.     Tarik Begić - član, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije,
6.     Marinko Pranjić - član, Hercegovačko - neretvanski kanton,
7.     Damir Jerković - član, Hercegovačko - neretvanski kanton,
8.     Ivan Bešlić - član, Zapadnohercegovački kanton,
9.     Marko Barać - član, Kanton 10,
10.    Dženamir Hasagić - član, JKP Vodovod i kanalizacija, Konjic,
11.    Frano Lebo - član, JP Vodovod, Posušje,
12.    Emir Arfadžan - član, JKP Jablanica, Jablanica,
13.    Vjeko Filipović - član, JKP Komunalno Grude,
14.    Petar Radoš - član, JKP Tomislavgrad,
15.    Ljuba Goluža - član, JKP Komunalno, Neum
16.    Edina Hakalović-Bubalo - član, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo,
17.    Vladimir Zovko - član, JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar,
18.    Dr. sc. Alma Leto - član, Agromediteranski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru,
19.    Dr. sc. Suad Špago - član, Građevinski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru,
20.    Dr. sc. Gordan Prskalo - član, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru,
21.    Dr. sc. Željko Rozić - član, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru,
22.    Jurica Primorac - član, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru,
23.    Haris Halilhodžić - član, Omladinski klub "Pod istim suncem" Jablanica,
24.    Mato Gotovac - član, "Centar za građansku suradnju" - Livno,
25.    Marinko Dalmatin - član, Ekološka udruga "Lijepa naša Čapljina"- Čapljina.

 

II

 

Uloga i zadaci Vijeća utvrđeni su članom 165. Zakona o vodama, prema kojem Vijeće obavlja sljedeće:
1.     učestvuje u pripremi nacrta plana upravljanja vodama i strategije pravljanja vodama;
2.     razmatra i daje mišljenje o strateškim dokumentima iz nadležnosti drugih federalnih i kantonalnih ministarstava koja se odnose na upravljanje vodama i obrnuto;
3.     razmatra i daje mišljenje o pitanjima od interesa za riječni bazen ih podsliv u sklopu vodnog područja, a koje se tiče međuentitetske saradnje;
4.     razmatra i daje mišljenje o pitanjima od interesa za vodno područje koja se odnose na korištenje ili zaštitu voda;
5.     razmatra i daje mišljenje o pitanjima upravljanja vodama koja su od značaja za međuentitetsku saradnju, za Bosnu i Hercegovinu u cjelini i međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine;
6.     daje mišljenje na sva pitanja koja se odnose na vode, a koja od Vijeća zatraži Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ih vlade kantona;
7.     predlaže Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Agenciji za vodno područje Jadranskog mora studijske i/ili istražne radove koji se odnose na pitanja upravljanja vodama na vodnom području.

 

III

 

Vijeće će izvršiti izbor predsjedavajućeg i do predsjedavajućeg iz reda članova Vijeća na svojoj prvoj sjednici, a njihov mandat utvrđuje se Poslovnikom o radu.
Prvom konstituirajućom sjednicom će predsjedavati predstavnik Savjetodavnog vijeća iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

 

IV

 

Vijeće će donijeti Poslovnik o radu u roku od 60 dana od dana donošenja ovoga rješenja.

 

V

 

Članovi Vijeća imenuju se na period od četiri (4) godine.

 

VI

 

Troškovi rada Vijeća finansiraju se iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa Odlukom o vrsti i visini troškova rada savjetodavnih vijeća vodnih područja ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/09).

 

VII

 

Administrativne, organizacione, tehničke i druge poslove za potrebe rađa vijeća obavlja "Agencija za vodno područje Jadranskog mora" Mostar.

 

VIII

 

Danom stupanja na snagu ovog rješenja prestaje važiti Rješenje o osnivanju i imenovanju članova Savjetodavnog vijeća Vodnog područja Jadranskog mora ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/09).

 

IX

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednoga dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 19/2017
13. januara 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.